woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
?çi?leri Bakan?m?z Kocaeli de

?çi?leri Bakan?m?z Kocaeli de

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

?çi?leri Bakan?m?z Say?n ?dris Naim ?AH?N bir dizi temaslarda bulunmak üzere Kocaeli’ye geldi.

 

?çi?leri Bakan?m?z ilk olarak Kocaeli Valili?ini ziyaret  etti. Polis mangas? ve il protokolü taraf?ndan kar??lanan Say?n Bakan Valilik ?eref defterini imzalayarak, Valilik makam?na geçti.

 

Kocaeli Valisi Ercan TOPACA’dan il brifingi alan Say?n Bakan daha sonra Vali Yard?mc?lar? ve ?lçe Kaymakamlar? ile bir toplant? gerçekle?tirdi.

 

Bir sonraki program? olan ?l Jandarma Komutanl???n? ziyaret eden Say?n Bakan Valilik Hizmet Binas? ?n?aat Sahas?n? gezerek in?aatla ilgili brifing ald?.

 

Valilik Hizmet Binas? ?n?aat Sahas?ndaki programa; ?çi?leri Bakan?m?z Say?n ?dris Naim ?AH?N, Bilim Sanayi ve Ticaret Bakan?m?z Say?n Nihat ERGÜN, Kocaeli Valisi Ercan TOPACA, Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali OKUR, Kocaeli Büyük?ehir Belediyesi Ba?kan Vekili Zekeriya ÖZAK, Vali Yard?mc?lar?, ?lçe Kaymakamlar?, Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sezer KOMSUO?LU, ?l Emniyet Müdürü Hulusi ÇEL?K, ?l Jandarma Alay Komutan? Birol ??M?EK, daire müdürleri, kamu kurum ve kurulu? çal??anlar? ile çok say?da vatanda? kat?ld?.

 

Kocaeli Valisi Ercan TOPACA törende yapt??? sunumda; “Say?n Bakan?m niye bu binaya ihtiyaç duyduk sorusunun cevab?n? vermek gerekirse mevcut valilik binam?z fiziki aç?dan yetersiz, bütün kamu kuramlar? da??n?k ve uygun olmayan yerlerde çal??maktayd?. Bunlar?n hepsini bir araya toplamak ve daha güzel bir hizmet ortam? olu?turmak maksad?yla bu projeye ba?lad?k. Ayr?ca mevcut valilik binas?n?n depreme dayan?kl? olup olmad??? konusunda da endi?elerimiz var. Teknik anlamda bir inceleme yapt?rd?k. Herhangi bir depremde ciddi anlamda hasar alma riski de var. Bunu da dikkate ald?k. Ayr?ca bütün müdürlüklerimizin da??n?kl???n? ortadan kald?rmak ve birle?tirmek maksad?yla ve vatanda?lar?m?z?n da kamu hizmetlerine eri?imini kolayla?t?rmak amac?yla devletimizin ?an?na, ?erefine yak???r, devletimizin temsiline uygun, kültürel de?erlerimizi de yans?tan, Osmanl?, Selçuklu ve modern mimarinin bir araya getirildi?i bir proje haz?rlanm??t?r.

 

Yap?lacak olan kompleks D-100 devlet karayoluna ba?lant?l? ula??m? kolay bir yerdedir. Yedi parselin birle?tirilmesi suretiyle 38194 m2lik bir alan üzerine kurulmaktad?r. ?n?aat?n oturum alan? 19500 m2 toplam in?aat alan?m?z da  46660 m2 olacakt?r. Yap?lacak binan?n 20703 m2 si valilik ve valili?e ba?l? müdürlüklerin kullanaca?? bölümlerden  olu?maktad?r. her biri üç katl?, valili?in oldu?u bölüm dört katl? 9 bloktan olu?an bir in?aatt?r.

 

Say?n Bakan?m otopark alan?m?z var. Alt kat? kapal? otopark olacakt?r. Bina içerisinde vatanda?lar?m?z ve çal??anlar?m?z?n hizmetini görmek maksad?yla 420 m2 kafeteryam?z bulunmaktad?r.  Dan??ma alanlar?m?z, trafosu, su deposu dahil olmak üzere toplam 46660 m2 lik in?aat alan? olu?turmay? planl?yoruz.

 

Say?n Bakan?m projeyi 31.10.2011 tarihinde ihale ettik. ?n?aata ba?lama biraz gecikti. Gürbüz Ekcan i? ortakl???yla konsorsiyumla sözle?memiz 31.01.2012 tarihinde yap?ld?. ??in bitim süresi 750 gün, proje 05.05.2014 tarihinde ola?anüstü bir aksilik olmad??? taktirde bitirilmesi planlan?yor. ?n?aat?m?z?n toplam ihale bedeli 48 milyon 325 TL ve art? KDV olacakt?r. 

 

Say?n Bakan?m  bu binan?n projelendirilmesi s?ras?nda dikkat etti?imiz çok önemli husus sa?laml?k ve herhangi bir deprem yada afet durumunda ayakta kalmas?n? sa?layacak teknik gereklilikleri yerine getirilmesiydi. Bu anlamda 1500 adet kore kaz?k kullan?ld?. Her biri 30m ile 40 m aras?nda bütün binalar?m?z  1500 adet kore kaz???n üzerine oturuyor. Bu maliyeti dörtte bir oran?nda artt?rm??t?r. 197 aç?k 8 i protokol 318 i kapal? olmak üzere 523 araçl?k bir otopark imkan?m?z var. Binam?z içerisinde 250 ve 150 ki?ilik 2 toplant? salonumuz var. Yemekhanesi ve kafeteryas?yla birlikte dört dörtlük bütün hizmetlerin bir arada verilebildi?i bir yap?ya kavu?aca??z. Te?rifinizden dolay? ben kentimiz,  halk?m?z ve ?ahs?m ad?ma ?ükranlar?m? sunuyorum. ?n?allah bu binay? kazas?z, belas?z, vaktinde Kocaeli’ye ve ülkemize yak???r bir ?ekilde bitirmeyi umuyoruz. Kat?l?m?n?zdan dolay? ?ükranlar?m? arz ediyorum” diyen Vali TOPACA’n?n sunumun ard?ndan kürsüye gelen  ?çi?leri Bakan?m?z Say?n ?dris Naim ?AH?N ise yapt??? konu?mas?nda; “Kocaeli il merkezimizde kamu hizmeti aç?s?ndan büyük önem ta??yan Valilik hizmet binas? in?aat?n?n yap?m alan?nday?z. Geçti?imiz y?l ihalesi yap?lan, içinde bulundu?umuz y?l?n ba??nda sözle?meye ba?lanan ve ilkbahar aylar?ndan itibaren yer tespiti ve fiili çal??malar? ba?lat?lm?? bulunan Kocaeli Valilik binam?z görüldü?ü gibi planlanan ?ekliyle, projesine uygun olarak yüklenici firmalar  taraf?ndan yap?m? devam ettiriliyor ve bu h?zla gidildi?inde de in?allah ön görülen sürede tamamlanarak, Kocaeli’li halk?m?z?n  istifadesine sunulmu? olacakt?r.

 

Bugün Düzce ve Kocaeli illerimize Bakanl?ktan bir heyet olarak inceleme gezisinde bulunuyoruz. Bu gezimiz a??rl?kl? olarak Bakanl???m?z?n ba?ta iç güvenlik konular? olmak üzere, di?er yat?r?m ve hizmetlerini yerinde görmek, bilgi almak, yürüyen hizmetlerin kalitesini gözlemlemek ve ayn? zamanda devam eden in?aatlar?n seyri hakk?nda bilgi almak amac?n? ta??maktad?r. Bu tür büyük yat?r?mlar?n dü?üncesi, ihalesi, projesi ilgilileri sevindirir, hatta heyecanland?r?r.  Bu tür projeler ?ehirlerde gündem olur. Eminimki Kocaeli’mizde de belli ölçüde haketti?i toplumsal kar??l??? bulan bir yat?r?m ve hizmet olarak gerçekle?mektedir. Bu tür önemli yat?r?mlar geleneklerimizede uygun olarak daha co?kullu törenlerle temellendirilir. Ancak neyaz?k ki biz bugün ülkemizde bölücü terör örgütlerinin  gerçekle?tirdikleri hain sald?r?lar sonucu hayatlar?n? kaybetmi? olan ?ehitlerimiz nedeniyle bugünki Valilik hizmet binas? temel atma törenimizi iptal ederek bunu sadece inceleme boyutunda gerçekle?tiriyoruz. Bu vesileyle ülkemizin savunmas?, insan?m?z?n huzur ve güvenli?i için her ?artta, zamanda ve yerde görev yapan,  ba?ta iç güvenlik te?kilatlar?m?z?n personeli, di?er kamu hizmetlerinin mensuplar? ve bölücü terör örgütüne yard?m, yatakl?k etmek yerine bu ülkenin sad?k ve vefakar vatanda?? olma tercihinde bulunmaktan dolay? sald?r?ya muhatap olup ?ehit olan bütün karde?lerimizi rahmet ve minnetle an?yoruz. Gazilerimize de sa?l?klar ve uzun ömürler diliyoruz. Dünde, bu günde yar?nda hiçbir ?ekilde ba?aramayacaklar. Bu ülke ve millet hayat?n? ve hukukunu koruma kararl??l???n? davam ettirecektir. Bir taraftan bu ülkenin s?n?rlar?n?n korunmas?, di?er taraftan hukukun adaletin  ve emniyetin tesisi için her kurum ve kurulu? görevini yapmaya devam ederken di?er taraftan hayat?n ihtiyaçlar? olan kamu veya özel alandaki her  yat?r?m daha da istekle ve dahada heyecanla devam edecektir.

 

Bir taraftan birileri huzura kur?un s?kmaya devam edecektir. Bir taraftan da büyük ço?unluk yat?r?m diyecek, in?aat diyecek, hizmet diyecek, Türkiye diyecektir. Bu yüzy?lda Türkiye Cumhuriyetinin varl??? ve iddas? devam edecektir. Bir tarafta kur?un atacak hainler, bir tarafta harç dökecek ustalar, i?çiler, mühendisler. Hayat böyle inad?na z?tlarla devam edecek. Bugün Kocaeli’de memleket gerçe?ini bu yat?r?mla ya?amaktay?z. Devam eden yüzlerce yat?r?m var ?uanda. Hayat devam ediyor. Bu iddaal? duru?un ard?nda pek çok eme?i geçen arkada??m?z var.  Bu projenin her a?amas?nda eme?i geçen arkada?lar?m?z var. Onlar?n hepsini ?ükranla an?yor, te?ekkür ediyorum.

 

Bu ilin gerçek ihtiyaçlar?n?n belirlenmesinde ve onlar?n çözüme kavu?turulmas?nda eme?i geçen geçmi? dönem milletvekili ve bakan arkada?lar?m?z var. Halende ayn? kabinede bakan olarak birlikte çal??t???m?z Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakan?m?z Say?n Nihat ERGÜN kendi ya?ad??? ilin meselelerine duyarl?l?k gösteren bir ki?iliktir. Kendisi Türk siyasi tarihinde ve Kocaeli’nin kalk?nma sürecinde yerini alm?? önemli bir ?ahsiyettir. Kocaeli sizinle kendini daha mutlu ve güçlü hissediyor.

 

?uanda uygun olmayan bir Valilik hizmet binas?nda hizmetler yürütülmeye çal???l?yor. ?üphesiz yap?ld??? dönemde o günün ?artlar?nda projelendirilmi? ama bugün yeterli olmayan hizmet binas?n? yeterli hale getirmek, ?ehrin ihtiyaçlar?na kolayl?k sa?layacak ?ekilde yeniden in?aa edilmesine ihtiyaç duyuldu. Bakanl???m?z yat?r?mlar? aras?nda yer alan bu yat?r?m Kocaeli’ne farkl? bir kimlik kazand?racakt?r. Çok önemli bir mimari çal??ma gerçekle?tirildi. Çoklu bloklardan olu?an ve çok katl? olmayan bu bina Kocaeli’mizde hizmete büyük bir kolayl?k sa?layacakt?r. Art?k Kocaeli Valili?inin bulundu?u nokta Kocaeli’de ya?ayan insanlar?n çok az bir kesimi için bilinen nokta ilken buras? herkesin adres tarifinde kulland??? bir yer olacakt?r. Mimari güzelli?i ile de d??ar?dan albenisi olan bir özelliktedir.

 

Yap?mc? firmalara ve onlar?n çal??anlar?na ba?ar?lar diliyoruz. Kazas?z belas?z ve zaman?nda biten bir i? olmas?n? temenni ediyoruz. ?ehrimize bir güzellik katacak olan bu binan?n Kocaeli’mize ülkemize hay?rl? u?urlu olmas?n? diliyorum. Devletimizin imkanlar?yla gerçekle?ecek olan bu yat?r?m ayn? zamanda bu devletin gücünü göstermektedir. Devletin gücü milletin gücüdür. ?nsan, toplum ve devlet birbirinin ayr?lmaz parças? olan de?erlerdir. Hiçbir zaman z?tt? veya rakibi de?ildir. Bir milletin mensubu olmak ferde büyük bir güç ve gurur verir. Milletlerde kurduklar? devletlerle daha da güçlü ve ba??ms?z olurlar. Fert olarak huzurlu ve mutluyuz. Zengin bir milli kimli?e sahibiz. ?n?allah bir tarihten gelip, ba?ka bir tarihe do?ru yolculuk yapan ve bu yolculukta hiçbir engeli tan?mayan devletiyle ça?lardan ça?lara ilelebet ya?ayacakt?r. Var olsun çal??an insan?m?z. Ya?as?n devletimiz, milletimiz ilelebet. Hepinizi bu güzel günde sayg? ve sevgi ile selaml?yorum” diyen ?çi?leri Bakan?m?z Say?n ?dris Naim ?AH?N’in konu?mas?n?n ard?ndan protokol üyeleri ?l Müftüsü Mehmet Sönmezo?lu'nun okudu?u dualar e?li?inde  Valilik Hizmet Binas?n?n temelini att?lar.

 

?çi?leri Bakan?m?z Say?n ?dris Naim ?AH?N bir sonraki programlar? olan Afet Koordinasyon Merkezi ve ?l Emniyet Müdürlü?ünü ziyaret ederek Kocaeli’den ayr?ld?.

Tarih: 22.9.2012

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia