woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
Gebze ?lçe Dan??ma Toplant?s? Yap?ld?

Gebze ?lçe Dan??ma Toplant?s? Yap?ld?

AK Parti’nin 42. ?lçe dan??ma kurulu toplant?s?, Gebze Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi Salonu’nda gerçekle?tirildi. 

Dan??ma toplant?s?na AK Parti Kocaeli Milletvekilleri Fikri I??k, Mehmet Ali Okur, Zeki Aygün, AK Parti ?l Ba?kan? Mahmut Civelek, ?lçe Ba?kan? Cemalettin Kafl?, ?l Kad?n Kollar? Ba?kan? Oya Tuncel, ?lçe Kad?n Kollar? Ba?kan? Vasfiye Ayd?n, ?lçe Gençlik Kollar? Ba?kan? Samet Co?kun, te?kilatlar?n çe?itli kademelerinde görevli çok say?da partili, belediye meclis üyeleri, belediye ba?kan yard?mc?lar? ve bas?n mensuplar? kat?ld?.

5 B?N YEN? ÜYE

Program?n aç?l???nda konu?an AK Parti Gebze ?lçe Ba?kan? Cemalettin Kafl?, üye say?s?n? 5 bin yeni üye ile artt?rarak çal??malara ba?lad?klar?n? söyledi. AK Parti iktidar? döneminde yerel yönetimlerde hizmet seferberli?i ba?lat?ld???n? ifade eden Kafl?, Kocaeli ve Gebze’de var olan sorunlar?n teker teker çözüldü?üne dikkat çekti. Kafl?’n?n ard?ndan söz alan bölge milletvekilleri ise konu?malar?nda, yap?lan hizmetler ve hayata geçirilen projeler hakk?nda konuklar? bilgilendirdi.

45 V?LAYETTEN BÜYÜK KENT

Osman Hamdi Bey Kültür Merkezi salonunu dolduran konuklara hitaben yap?lan k?sa selamlama konu?malar?n?n ard?ndan kürsüye ç?kan Gebze Belediye Ba?kan? Adnan Kö?ker, “AK Partimizin çok de?erli mensuplar?. 2009 y?l?nda te?kilat?m?z?n ve halk?m?z?n bize tevdi etti?i ve bizleri Gebze halk?na hizmetle ?ereflendirdi?i, görevimizin 3. y?l?nda sizlerin kar??s?nda olmaktan ve icraatlar?m?z?n muhasebesini yapmaktan, k?vanç ve bahtiyarl?k duydu?umu ifade etmek istiyorum” sözleriyle ba?lad??? konu?mas?nda ?unlar? söyledi: “Sunumuma geçmeden önce, bir gerçe?i dikkatinize sunmak istiyorum. Sevgili dostlar! 45 vilayetten büyük olan, 330 bin nüfuslu sanayi kenti Gebze’de günü birlik nüfus 750-800 bine ula?maktad?r.

GEBZE’DE DE????M? BA?LATTIK

Bizler; nüfuslar? sabit olan kentlerden farkl? olarak sanayisi, stratejik konumu, Anadolu’nun önemli kav?aklar?ndan olmas? hasabiyle, 750-800 bin ki?iye hizmet etmenin sorumlulu?unu üzerimizde ta??maktay?z. Bu büyük sorumlulu?un bilinciyle, ‘Gebze Halk?n? Mutlu Etmek En Büyük Projemiz’ diyerek, Gebze’de de?i?imi ba?latt?k. ?lçe ba?kan?m?z?n, ?l ba?kan?m?z?n, te?kilatlar?m?z?n, Büyük?ehir Belediye Ba?kan?m?z?n, milletvekillerimizin, bakanlar?m?z?n destekleri ve Gebzeli hem?erilerimizin gösterdi?i teveccühle; özellikle Ba?bakan?m?z Say?n Recep Tayyip Erdo?an’?n, 2023 vizyon hedefleri do?rultusunda, Gebze’mizi marka ?ehirler aras?na sokma gayreti içerisindeyiz.

3 YILDA 120 PROJEYE ?MZA

??te böylesine istisnai bir konuma sahip Gebze’de, 3 y?ll?k görev süremiz içerisinde, irili ufakl? yakla??k 120 proje ürettik ve halk?m?z?n hizmetine sunduk. Gebze’nin sorunlar?n? tek tek tespit ederek ba?lad???m?z bu de?i?im ve geli?im yolculu?unun uzun soluklu olabilmesi için çözüm odakl? projeler ürettik ve üretmeye de devam ediyoruz. ?nsanlar?n ya?amak zorunda oldu?u de?il, ya?amaktan keyif ald??? Gebze için, halk?m?z?n mutlulu?u ve refah? için yapm?? oldu?umuz hizmetleri sizlerle payla?mak istiyorum. Gelin, 3 y?l içerisinde Gebze de gerçekle?tirdi?imiz geli?im ve de?i?imi hep birlikte görelim.”

HEDEF MARKA KENT GEBZE

Selamlama konu?mas?n?n ard?ndan Ba?kan Kö?ker, özel olarak haz?rlanan sunum e?li?inde Gebze’de hayata geçirilen projeler hakk?nda ve hizmetler hakk?nda konuklara kapsaml? bir brifing verdi. Yakla??k 50 dakika süren sunum boyunca temel ve sosyal belediyecilik hizmetleri hakk?nda sunum yapan Gebze Belediye Ba?kan? Adnan Kö?ker, ilçeyi marka kentler aras?na sokma hedefiyle yola ç?kt?klar?n? ve bu yolda emin ad?mlarla ilerlediklerini söyledi. Büyük?ehir Belediyesi ile yürütülen koordineli çal??malarla Gebze’de de?i?imi ba?latt?klar?n? belirten Ba?kan Kö?ker, Gebze Kent Meydan? in?aat?n?n tamamlanmas?yla ilçeye hak etti?i ça?da? bir de?eri kazand?rm?? olacaklar?n?n alt?n? çizdi.

TE?K?LATLARIN DESTE??YLE

Te?kilatlar?n yap?lan hizmetlerin halka anlat?lmas?nda önemli görevler üstlendi?ini söyleyen Ba?kan Kö?ker, “Gebze’yi marka kent yapma yolunda bizleri yaln?z b?rakmayan ve bizlerden desteklerini esirgemeyen partimizin her kademesindeki gönülda?lar?m?za huzurlar?n?zda bir kez daha te?ekkür ederim” dedi. Ba?kan Kö?ker, salonu dolduran konuklar?n be?enisini ve taktirini toplayan sunumunu, Gebze Kent Meydan?’nda bulunan su oyunlar? havuzunda gerçekle?tirilen gece gösteriminin yer ald??? video görüntüsüyle sona erdirdi.

C?VELEK’TEN TEBR?K

Ba?kan Kö?ker’in sunumunun ard?ndan ilçe dan??ma kurulu toplant?s?n?n de?erlendirme ve kapan?? konu?mas?n? yapan Ak Parti ?l Ba?kan? Mahmut Civelek, “3 y?ll?k icraat döneminde Gebze’ye kazand?r?lan hizmetler ve yap?lan yat?r?mlar?n k?sa bir özeti olan sunumu gerçekle?tirdi?i için belediye ba?kan?m?z Adnan Kö?ker’i huzurlar?n?zda tebrik ederim. Birlikte bir kez daha gördük ki; AK Partimizin iktidar? döneminde 3 y?l gibi k?sa bir sürede yap?lan hizmetlerle Gebze’mizde önemli sorunlar ortadan kald?r?larak, halk?m?z?n daha modern bir kentte ya?amas? için önemli ad?mlar at?lm??. Bu hizmetlerde eme?i olan tüm karde?lerimizi kutlar?m” dedi. Program, fuayede verilen kokteylin ard?ndan sona erdi. 

14.04.2012-Cumartesi

Tarih: 20.4.2012

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia