woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
Okur kime gönderme yapt??

Okur kime gönderme yapt??

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Ali Okur, son a?amaya gelen Gebze Üniversitesi’nin siyasi iradenin i?i oldu?unu belirterek, yeni bir üniversite kuranlara da destek vermeye haz?r olduklar?n? söyledi.

Üniversite ilgili çal??malar?n?zda son durum ne?

Üniversite olay? son zamanlarda çok fazla gündeme oturdu. Sürekli bunu gündemde tutmak asl?nda do?ru de?il. Üniversiteyle alakal? milletvekili arkada?lar?m?z Fikri Bey’le bana görev verdiler. Çal??malar?m?z? tamamlay?p Ba?kan?m?za rapor sunaca??z. Raporu sunduktan sonrada nas?l bir yol izlenecekse ona karar verilecek. Biz bu konudaki görü?melerimizi sürdürdük, toparlad?k. YÖK’te de görü?melerimizi yapt?k ve nihai bir sonuca geliyor ?uanda. Mevcut Gebze Yüksek Teknolojisi Enstitüsü’nün üniversiteye çevrilmesi konusunda birlik olduk. Ama tabi tam olarak bir ?ey olu?mad?. Tahmin ediyorum 1-2 hafta içerisinde epey bir ?ekillendirilir. ?ekillendirildikten sonra net bir ?ey söylenir.

Üniversite ilgili öneriler geliyor mu ? Baz? söylemler var fakülteler aç?lacak diye. Önerilere aç?k m?s?n?z?

Tabii ki. Zaten ortada böyle olacak diye kesin bir karar yok. Sivil Toplum Örgütleri’nin görü?leri al?nd?. Bas?nda görev yapan gazetecilerle ve bölge halk?yla isti?areler yap?yoruz. Burada mevcut yüksek lisans d???nda hizmet veren 6 bölüm var , bunun artt?r?lmas? için u?ra??yoruz. 12-15-20 yani ihtiyaç duyulan ne kadarsa o kadar bölüm aç?l?r. Bölgeyle entegre olabilecek, teknik alanda ve sanayiye de hitap edecek bölümlerin olu?turulmas? noktas?nda dü?üncelerimiz var. Dedi?im gibi bununla ilgili çal??malar?m?z sürüyor. Önümüzdeki günlerde bu yap? olu?tu?unda yine fakültelerin konu?land?rma durumu var. Dilovas?’nda, Dar?ca’da, Çay?rova’da… Gerekirse mesela organize sanayilerin içerisine meslek yüksek okullar?n?n konu?land?r?lmas?. Örnek veriyorum Gebze Teknik Üniversitesi falanca Meslek Yüksek Okulu. Bunlar?n hepsi isti?are boyutunda. Tabi bunlar?n olabilmesi için önerge verilmesi ve mecliste kanun de?i?ikli?i yap?lmas? ve üniversitenin isminin de?i?mesi gerekiyor.

Bu konuda yap?lan konu?malar? nas?l de?erlendiriyorsunuz?

Sonuçta bizim seçim program?m?zda Gebze’de bir üniversite açmak vard?. Bunu yapacaksak biz yapaca??z ki zaten bunu yapacak olan bellidir. Tabii ki Gebze’de Sivil Toplum Kurulu?lar?’n?n bu noktada talebinin olmas? gayet normal. Ama üniversiteyi yapacak olan irade de bellidir. Tabi ayriyeten yine üniversite kurmak isteyen varsa onlarda kurabilir, sayg? duyar?z. Destek bile veririz .Sonuçta bu çal??ma Gebzelilere hizmet yap?lacak bir çal??ma.

TOSB da üniversite için ciddi bir ad?m att?. Gebze hep farkl? olaylarla an?l?yordu çok iyi bir imaj? yoktu. ?imdi hükümet bugüne kadar hiç yap?lmam?? bir ad?m att?. Üniversite konusunda art?k ciddi ciddi icraat noktas? konu?uluyor.

Gebze bir üniversite kenti olmaya do?ru mu gidiyor?

Gebze bir teknoloji merkezi olmaya do?ru gidiyor. Bili?im vadisi bölgede. TÜB?TAK’?n varl???, üniversitelerin teknik anlamda geli?mesi… Bunlar?n hepsi Gebze’yi teknolojik bir merkez haline getiriyor. Gebze’de bunu hak ediyor. Çünkü Türkiye’nin kalbi buras?. Zaten dünden bugüne Gebze kendini birçok alanda yeniledi. Yani bugün olan bir ?ey de?il bu. AK Parti’nin iktidar sürecinde Gebze’de yap?lan hizmetlere bakt???m?zda yerel ve genel anlamda birçok hizmetler yap?ld?. Bunlar? tek tek anlatmama gerek yok. Kültür merkezleriydi, sa?l?k ocaklar?yd?, Farabi Devlet Hastanesi’ydi, daha sayamayaca??m kadar alanda yap?lan onca hizmeti görüyorsunuz. Hepsi bir tarafa biz bölgede 3 tane yeni ilçe yapt?k. Bu ilçeleri neden yapt?k? Bu bölgedeki , Çay?rova’daki, Dar?ca’daki, Dilovas?’ndaki insanlar?n çok daha rahat hizmet alabilmeleri, hizmet kalitesinin yükselmesi ve yerinde yönetim olmas? aç?s?ndan gerçekle?tirildi. Biz her zaman ?unu gö?sümüzü gere gere söylüyoruz; Cumhuriyet tarihinde e?itimde, sa?l?kta, ula??mda yap?lan yat?r?mlar kadar AK Parti iktidar? döneminde yat?r?mlar yap?ld?. Aksini iddia eden varsa ç?ks?n ortaya. Biz bu hizmeti kime yapt?k? Milletimize yapt?k. Halk?m?z AK Parti’ye güvendi üç defa üs üste iktidara getirdi. Bizde bunun kar??l???n? hizmet olarak vermeye mecburuz. Bu bir lütuf de?il, bize güvenen bize destek ç?kan halk?m?za kar?? yerine getirmemiz gereken bir görev bunlar. Bizde onlar?n güvenine sarsmamak ad?na elimizden gelen bütün mücadeleyi verdik, vermeye de devam edece?iz. Biz bir bütünüz, geni? bir aileyiz.

TÜB?TAK sahiliyle ilgili çal??malar nas?l gidiyor ?

TÜB?TAK sahilinin halk? aç?lmas? noktas?nda çal??malar?m?z sürüyor. Bunun özeti demiryolunu alt?n?n Büyük?ehir’e devri söz konusu. Yani milletin olan yerlerin millete hizmet noktas?nda açma çabas? içerisindeyiz. TÜB?TAK’?n arazisi kendine has bir ?ey de?il zaten milletin mal?. Bizde kararl? bir ?ekilde çal??malar?m?za devam ediyoruz. Özellikle Sanayi Bakan?m?z Nihat Ergün çok hassas davran?yor bu konuda. Burada 1. A?ama mevcut yerin tahsisi. 2. A?ama yap?lacak olan dolgu olabilir, patika yollar? olabilir, yürüyü? alanlar? olabilir. Ama gerçekten bizim Gebze halk?m?z Eskihisar’da s?k???p kal?yor, rahatlatmam?z laz?m. Buras? bir nevi Gebze için olmazsa olmaz. sahil band? Gebze için çok yetersiz . Onun için 3 kat? daha büyüklükteki alan?n bölgeyi rahatlataca??na inan?yoruz.

Hastane ihalesi yap?ld? m?? Di?er ihalelerle ilgili son durum ne?

Hastanenin ihalesi ?ubat’?n 27’sinde yap?ld?. Tahmin ediyorum önümüzdeki günlerde belli olur kimin ald???. Yer teslimi vesaire i?lemleri yap?l?r. Adliye binas?n?n proje çal??malar? devam ediyor. Onun h?zland?r?lmas? noktas?nda özellikle Say?n Adalet Bakan?yla da görü?tük. Gerekli talimatlar? verdi h?zland?r?lmas? konusunda. Geçici olarak devlet hastanesini adliyeye tahsis ettik. 2 mahkeme orada olacak, sonras?nda da cephaneli?in orada güzel bir adliye binas? ç?kt???nda adliye hizmetleri de orada devam edecek.

Gebze Kenthaber Gazetesi / 04.03.2012

Tarih: 19.4.2012

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia