woolrich canada belstaff motorcycle jackets moncler vancouver barbour jacket duvetica canada uggs canada peuterey jacket woolrich parka timberlands canada parajumpers gobi timberland boots women duvetica outlet parajumpers outlet moncler canada timberland boots timberland canada ugg canada parajumpers canada barbour canada woolrich clothing canada goose vest canada goose vest sale moncler jackets ugg winter boots belstaff canada peuterey canada
www.sheer-bliss.co.uk www.webboutiquesfranchise.co.uk www.backpackersholidays.co.uk www.humberpropertynetwork.co.uk www.bike-courier.co.uk www.digitalsportsuk.co.uk www.fenetres-strasbourg.fr www.don-juan.fr www.nikeairpascheroutlet.fr www.pastelsmcbaldi.fr www.virtualy.fr www.apad72.fr
chaquetas moncler moncler mujer barbour mujer louis vuitton madrid gafas de sol ray ban baratas abercrombie barcelona bolsos michael kors gafas de sol oakley baratas barbour hombre botas ugg rebajas oakley frogskins cinturones louis vuitton woolrich madrid moncler barcelona oakley frogskins baratas parajumpers madrid polo lacoste ghd baratas air max 90 blancas zapatos mbt nike huarache blancas
timberland noir veste moncler parajumpers occasion canada goose femme doudoune moncler femme timberland homme doudoune moncler parajumpers femme occasion timberland femme canada goose pas cher moncler soldes moncler homme timberland boots parajumpers femme barbour soldes moncler veste homme canada goose prix parajumpers gobi parajumpers gobi occasion moncler veste moncler outlet canada goose outlet doudoune moncler homme ugg pas cher timberland shoes canada goose montreal moncler prix barbour veste doudoune canada goose femme canada goose homme moncler pas cher moncler femme doudoune canada goose homme parajumpers liege ugg bebe
Kentsel dönüşüm başlıyor

Kentsel dönüşüm başlıyor

 


Rant değil insan odaklı proje

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, kentsel dönüşüm projesinin, Türkiye'de bugüne kadar başlatılmış en büyük imar hareketi olduğunu söyledi.

Genel Başkan ve Başbakan Erdoğan, Esenler Havaalanı Mahallesinde düzenlenen 'Kentsel Dünüşüm Başlıyor' programında yaptığı konuşmada, Esenlerde yaşayan vatandaşlara kentsel dönüşüm projesine verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.

Kentsel dönüşüm projesine taleplerin arttığını anlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

şunu da ifade etmem gerekiyor; diyelim ki şuradan başladık, bir taraftan yıkımlar yapılıyor. Birileri de direniyor. Tekliflerimiz biliyorsunuz belli. Parasıysa parası, hazır konutsa hazır konut. Burada yapılacak olandan istiyorsan, burada yapılacak olandan. Bunlara da hayır diyorsa, kusura bakma. Yetki var kanunda, yıkar geçeriz. Niye- Çünkü yar?n Allah göstermesin bir deprem oldu?unda, y?k?l?rsa alt?nda kald???nda 'Niye buna müdahale etmediniz-' sorusuyla kar?? kar??ya kalmak istemiyoruz. Bunun bedellerini Düzce, Gölcük, Sakarya, Bolu ve Van'da ödedik. Art?k ödeyemeyiz. Bu hiç olmaz m?- Yine olacakt?r muhakkak. Ama bunu minimize etmemiz, modern ?ehirler kurmam?z laz?m.''

Türkiye'deki bütün binalar?n, bütün yap?lar?n süratle kontrol edilmesini sa?lad?klar?n? belirten Erdo?an, ''Teknik olarak riskli bulunanlar?n k?sa bir süre içinde y?k?l?p yerine sa?l?kl? yap?lar in?a edilmesi için gerekli mekanizmalar? kurduk, i?letmeye ba?land?. Buradaki as?l amac?m?z, bir binay? y?k?p, yerine yeni bir bina yapmak de?il. As?l amac?m?z, afetler kar??s?nda can ve mal güvenli?ini sa?layacak bir dönü?ümü gerçekle?tirmek. Yani rant de?il, insan odakl? bir proje yürütüyoruz'' diye konu?tu.
    
''Bugüne kadar hep yara sarmakla u?ra?t?k''
    
Erdo?an, ''Bugüne kadar hep yara sarmakla u?ra?t?k, bundan sonra yara sarmakla u?ra?mayaca??z. Yara al?nmamas?n? sa?layacak bir süreci ba?lat?yoruz'' dedi.

Kentsel dönü?üm projesinin, Türkiye'de bugüne kadar ba?lat?lm?? en büyük imar hareketi oldu?unu vurgulayan Erdo?an, konu?mas?n? ?öyle sürdürdü:

''Çünkü burada milyonlarca binay? y?k?p yeniden yapmaktan söz ediyoruz. Bugünkü törenimizle 35 ilimizdeki 75 farkl? noktada, 3 bin 169 binan?n y?k?m?n? ba?latarak, bu sürecin ilk ad?m?n? at?yoruz. Töreni gerçekle?tirdi?imiz At??alan? Mahallesi ve At??alan? Tuna Mahallesi'nde 331 yap? ve bin 550 ba??ms?z bölüm, dönü?üm projesi içerisinde yer al?yor.

Proje tamamland???nda, bu mahallelerdeki 5 bin 430 vatanda??m?z güvenli ve yeni konutlar?na kavu?mu? olacaklar. Bu konuda özellikle Havaalan? Mahallesi sakinlerine gösterdikleri yürekli davran??tan dolay? te?ekkür ediyorum. Yine bu törenle Beyo?lu'nda 87 adet yap? ve 295 ba??ms?z bölümün dönü?ümünü ba?lat?yoruz. Beyo?lu'nda da bin 200 vatanda??m?z yeni ve güvenli konutlar?na kavu?acaklar. Etap etap devam edecek bu süreci, in?allah ba?ar?yla tamamlayaca??z. Böylece ülkemizi, 60 y?ll?k geçmi?e sahip bu büyük s?k?nt?dan kurtaraca??z.''
    
''Projeyi i?birli?i halinde yürütmek istiyoruz''
    
?nsanlar?n can ve mal güvenli?i için ba?latt?klar? bu projeyi, vatanda??n ma?duriyeti üzerine kurman?n söz konusu olamayaca??n? dile getiren Erdo?an, ?unlar? kaydetti:

''Onun için bu projeyi, siyasi partilerden sivil toplum örgütlerine, üniversitelerimizden özel sektörümüze kadar herkesle i?birli?i halinde yürütmek istiyoruz. Tabii ki en ba?ta da hak sahiplerinin r?zas?n? almak mecburiyetindeyiz. Bu yüzden kanunu, öncelikle vatanda??m?z?n kendi dönü?ümünü kendisinin yapmas?na imkan verecek ?ekilde ç?kard?k. ?steyen vatanda??m?z, riskli evini kendisi y?kacak ve yenisini de yine kendisi yapacak. Paras? yoksa kredi verece?iz. Evinin y?k?ld??? sürede oturacak yeri yoksa kira yard?m? yapaca??z.

E?er bir yap? grubu içindeki ev veya i? yeri söz konusu ise onlara da ayn? ?ekilde muadil imkanlar sa?layaca??z. Yani, kendi evini, i? yerini y?k?p kendisi yapmak isteyene devletin tek müdahalesi, kredi ve kira yard?m? konusundaki düzenleme olacak, onun d???ndaki her ?eyi vatanda??m?z kendisi yürütecek. Ama o çürük haliyle orada kalamaz.''
    
''Güvenli yuvalar in?a etmeyi hedefliyoruz''
    
Vatanda?lar?n bir k?sm?n?n bu i?in alt?ndan kendisinin kalkamayabilece?ini dile getiren Erdo?an, ''Bu durumda da anla?ma esas?na dayal? olarak farkl? çözümler devreye girecek. Dönü?ümün gerçekle?tirilece?i yerdeki vatanda?lar?m?z?n 3'te 2 nitelikli ço?unlu?uyla alaca?? kararlar do?rultusunda uygulamalar yürütülecek. Biz bu sorunu bir an önce çözmek, dönü?ümü süratle tamamlamak istiyoruz. Yuva y?kmay? de?il tam tersine güvenli, huzurlu yuvalar in?a etmeyi hedefliyoruz. Bu konuda vatanda?lar?m?za büyük görev dü?üyor'' dedi.

Vatanda?lara seslenen Erdo?an, konu?mas?n? ?öyle sürdürdü:

''Ekonomik ömrünü tamamlam??, y?k?lma veya a??r hasar görme riski ta??yan yap?lar?n?z? bir an önce tespit ettirin. Siz yapmazsan?z, bunu ilgili kamu kurulu?lar? yapacak ve o binalar mutlak surette y?k?lacak. Vatanda??m?z?n sa?l?ks?z binalarda ya?amaya devam etmesine göz yumamay?z, yummayaca??z. Biz istiyoruz ki, bu dönü?üm sürecini res'en de?il, vatanda??m?zla birlikte, onunla i?birli?i içinde, onun r?zas?yla yürütelim. Önceli?imiz bu yöntem.''
    
''Gecekondular?n çarp?k duvarlar? aras?ndan dünyaya bakmak...''
    
Erdo?an, kentsel dönü?ümü sadece binalar?n yenilenmesi olarak dü?ünmemek gerekti?ini belirterek, ''Biz bu dönü?ümle asl?nda parklar?, yollar?, otoparklar?, e?itim kurumlar?, sa?l?k tesisleri ile yepyeni ya?am merkezleri kuruyoruz'' diye konu?tu.

?nsan?n çevresini ?ekillendirdi?i kadar, çevresinin de insan? ?ekillendirdi?ine dikkati çeken Erdo?an, ?unlar? kaydetti:

''Gecekondular?n çarp?k duvarlar? aras?ndan dünyaya bakmak ba?kad?r, mimarisiyle, altyap?s?yla, çevresiyle en güzel ?ekilde in?a edilmi? bir evin penceresinden dünyaya bakmak çok daha ba?kad?r. ?nsan?n hayat?ndaki pek çok ?eyi de?i?tirme ?ans? olmayabilir ama konut bunlardan biri de?ildir. Biz insan?m?za oturdu?u evi, ekme?ini kazand??? i? yerini, ?ayet sa?l?ks?zsa, güvensizse de?i?tirme imkan? sa?l?yoruz.''

Erdo?an, Türkiye'nin in?aat sektörü olarak da bu büyük dönü?ümü gerçekle?tirebilecek altyap?ya sahip oldu?una de?inerek, ?öyle devam etti:

''?n?aat sektörü, bilhassa geçti?imiz 10 y?lda çok büyük geli?me kaydetti. 2002 y?l?nda 36,2 milyon metrekare için in?aat ruhsat? verilirken, bu rakam 2011 y?l?nda 124 milyon metrekareye ula?t?. Nereden nereye...

?n?aat firmalar?m?z ülkemiz s?n?rlar?n? a?t?, dünya çap?nda birer marka haline dönü?tü. ?u anda Çin'den sonra ikinci s?rada Türk müteahhitlik firmalar? var. Buraya geldik. Bu dönü?ümün fiilen gerçekle?mesi konusunda hiçbir s?k?nt?n?n ya?anmayaca??na inan?yoruz. Bugün 'Bismillah' deyip, kentsel dönü?üm seferberli?ini ba?lat?yoruz. Bu sürecin sonunda milyonlarca bina y?k?l?p yeniden yap?lacak. Çarp?k ?ekilde yap?la?m?? bütün alanlar in?allah yeniden düzenlenecek. Mahallelerde art?k katl? otoparklar göreceksiniz, sosyal donat? alanlar?n? göreceksiniz. Art?k sokaklarda aç?k otopark olacak ama sokaklarda, caddelerde bir tarafta bir otopark, bir di?er tarafta yine bir park ?eridi, aradan zor bir araç geçer, bu devri in?allah bu yeni yap?lan yerlerde ortadan kald?raca??z. Milletimiz için, ülkemiz için kentsel dönü?ümün gerçekle?tirilece?i illerimiz için oralarda ya?ayan vatanda?lar?m?z için hay?rl? olmas?n? diliyorum.''

 

Tarih: 6.10.2012

adidas superstar adidas nmd adidas superstar australia adidas nmd australia